Foredrag om slægtsforskning

Ulrich Alster Klug holder gerne foredrag om slægtsforskning og om brugen af Internettet i forbindelse med slægtsforskning.

Opdateret 24.09.2022.

Nye foredrag

Om at udarbejde efterslægtstavler
De fleste slægtsforskere søger kun efter egne aner, men det er spændende at udarbejde efterslægtstavler for anerne.
I dette foredrag fortæller Ulrich om, hvordan han griber arbejdet an, samt om hvilke kilder og metoder, der med fordel kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af efterslægtstavler. Endelig kommer der også et par eksempler på overraskende fund.

Det stod i avisen
Aviserne giver et væld af detaljer om vore slægtninge og om samtidens levevis, fra annoncering efter en tjenestepige til dødsannoncer og artikler om uheldige bryllupper og tragiske begivenheder.
Til www.mediestream.dk scannes mange danske aviser, men hvordan finder man det, man søger? Søgningen er nemlig ikke altid lige let. Og hvad kan man finde i aviserne? Efter en indledning om Mediestreams indhold og om, hvordan der OCR-scannes, gives der gives eksempler på søgningen i Mediestream og – hvis det ønskes – også i den amerikanske, internationale database www.newspapers.com, som er en betalingsside omfattende bl.a. USA og Canada.

Ejendomshistorie efter ca. 1790
Der findes et væld af kilder til undersøgelse af slægtninges bopæl. Hvor lå huset, hvordan så det ud, og hvornår blev det bygget, samt findes det endnu? Disse spørgsmål kan kilderne ofte give svar på, også selvom ens slægtning har boet til leje. Ulrich introducerer kilderne, bl.a. matriklen 1844 og matrikelkort, kommunernes byggesagsarkiver, tinglysnings- og brandforsikringsarkivalier mv. og giver nogle herlige eksempler.
Til dette foredrag findes Ulrichs hæfte om Ejendomshistorie, som sælges i forbindelse med foredraget.

Ulrich har sine hæfter med til salg, se venligst dette link: http://www.dannebrog.biz/nyehaefter/nyehaefter.pdf
Der kan betales med kontanter eller MobilePay.

 

Ulrichs faste repertoire

1. Den Store Udvandring 1860-1940
I denne periode udvandrede omkring 10 % af den danske befolkning, og der findes næppe en dansk familie eller slægt, der ikke har haft en onkel i Amerika.
Foredraget ser på baggrunden for udvandringen, og ved praktiske eksempler viser Ulrich, hvordan de udvandrede kan spores, herunder demonstreres betalingssitet Ancetry (www.ancestry.com), hvor alle USA's passagerlister 1840-1956 findes scannet og indekseret samt alle USA's og Canadas folketællinger mv.

2. Fem generationer af min fynske slægt
Fra fattiglemmet til skibsrederen. Selvom foredraget tager udgangspunkt i en fynsk slægt, vil de viste kildegrupper og arkivfonde også kunne benyttes under forskning i slægt andre steder i landet.
Foredraget illustrerer hvor tæt vi kan komme på vore slægtninge fra den periode, hvor flest kilder blev ført og er bevaret fra, nemlig perioden 1750 til ca. 1940, og der tegnes et portræt af slægten, navnlig af skibsreder Hans Christian Dreier, hvis fader døde på fattiggården i Svendborg, og af hvis døtre døde på sindssygehospitaler.
De anvendte kilder spænder vidt og omfatter materiale fra bl.a. kommune-, retsbetjent-, gods-, statshospitals-, amts- og embedslægearkiver.

3. Fæstebonden og slægtsforskeren
Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og hvordan finder man frem til det relevante gods? Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning?
Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels hjælpemidler til at finde frem til godsarkiverne og deres spændende materialer, og endelig giver han nogle praktiske eksempler.

4. Lægdsruller og hærens stambøger
Hvordan og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi i dem? Hvordan finder man rundt i hærens stambøger? 
I 1788 overtog staten udskrivningen af værnepligtige til militærtjeneste. Lægdsrullerne og stambøgerne giver slægtsforskeren mange detaljerede og nyttige oplysninger om de værnepligtige og tjenstgørende. Ulrich vil både give en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, dels illustrere med praktiske eksempler. Stambøger findes bevaret fra 1785 og kan anvendes, når man først har oplysning om indkaldelse f.eks. fra lægdsrullerne.
Ulrich viser også brugen af de nye scanninger af lægdsrullerne på ArkivalierOnline beta.

5. Danske Kancelli
Danske Kancelli havde fra gammel tid de ressorts, som fra 1848 blev videreført af bl.a. justitsministeriet, indenrigsministeriet, kultusministeriet, sundhedsministeriet, og i Danske Kancellis materiale findes mængder af materiale af stor betydning for slægtsforskeren. Men hvad kan man vente at finde, og hvordan finder man det? Der gives eksempler på henvisningen fra andre kilder, f.eks. kirkebøgerne.

6. Slægtsforskning og internet
Om brugen af internettet i forbindelse med slægtsforskning. Ved en række eksempler vises, hvordan man kan benytte de hjælpemidler og muligheder, som findes på internettet, optimalt.

7. Skifterne fortæller - om skifter og overformynderiarkivalier
Skifteretternes materiale kan give næsten uendelige mængder af oplysninger om en del af vore forfædre, men hvordan finder man et skifte? Og hvad kan man vente at finde? Og hvordan finder man rundt i materialet fra en skifteret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at finde?

8. Brug DAISY bedre
Statens Arkivers onlineregistratur er i fuld brug på arkivernes hjemmeside, og den er et fantastisk hjælpemiddel. Mange slægtsforskere synes dog, det er svært at benytte DAISY. Ulrich giver et overblik over DAISYs opbygning og demonstrerer, hvordan systemet med fordel kan benyttes.
Hvordan klarer man sig, når slægten stammer fra et andet sted i landet, end hvor man selv bor? Ved at gøre sit forarbejde grundigt, kan man effektivt udnytte et besøg ved et andet landsarkiv eller Rigsarkivet. Desuden ser vi på sammenhængen mellem ArkivalierOnline beta (hvor arkivserierne lokaliseres via DAISY) og DAISY selv, samt hjælpemidler til at bestille det ønskede materiale i DAISY, f.eks. DigDag.

9. Fattigvæsenets / socialvæsenets udvikling
Som følge af samfundsomvæltningerne sidst i 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet blev de fattige fattigere og godsejernes sammenhørighed med bønderne mindre. Dette har haft stor betydning for udbygning af fattigvæsenet og for kommunernes oprettelse og udvikling. Foredraget belyser tilblivelsen af materiale om vore fattige forfædre samt hvor og hvordan man finder dette materiale.

10. Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter
Dette foredrag er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850’erne og i hvis patientjournaler, der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver, giver Ulrich nogle interessante eksempler, der viser, hvilken gavn slægtsforskeren kan have af disse arkivalier.

11. Kriminelle aner
Hvordan får man færden af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til den ærlige slave.

14. Ejendomshistorie på arkiverne og på nettet
Ejendomshistorie er med til at sætte kød på skellettet i slægtsforskningen, og de to studier er også tæt forbundet, fordi så mange ejendomme blev i samme slægt i generationer. Området er blevet meget lettere at forske i, efter så mange kilder er kommet på nettet.
Ulrich vil dels vise en del af de kilder, der kan bruges til ejendomshistorie, dels give praktiske eksempler til illustration af brugen af kilderne, hvad enten det drejer sig om slægtsgården, byhuset eller parcelhuset. 

15. Kommunale arkivalier 
Kommunerne har siden deres oprettelse i 1838 og 1842 fået stadig større indflydelse på borgernes hverdag. Opgaver som bypalnlægning, infrastruktur, socialvæsen, skole- og fritid osv. skal give borgerne gode rammer for deres liv i dagligdagen. Foredraget handler dels om kommunerne og deres udvikling som del af den offentlige administration, dels giver Ulrich nogle eksempler på, hvad kommunale arkivalier kan byde på af spændende oplysninger om slægten.

Ulrich har sine hæfter med til salg, se venligst dette link: http://www.dannebrog.biz/nyehaefter/nyehaefter.pdf
Der kan betales med kontanter eller MobilePay.

16. De store databaser
Alle taler om Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, men hvad skal man bruge dem til? Ulrich vil give eksempler på brugen af dem, og på, hvori forskellen mellem sitene består. Foredraget handler ikke om, hvordan lægger sin slægtsfil op eller håndterer den og de smart-matches man får tilsendt. Derimod får du en bedre forståelse af søgemaskinernes funktion og for, hvordan du kan finde oplysningerne i de forskellige databaser.

Jeres ønsker
Har I ønsker om andre emner, I gerne vil bestille foredrag om, er jeg meget åben over for Jeres forslag.
Foredragene er en blanding af teoretisk gennemgang af emnet og af eksempler på arbejdet med materiale indenfor emnet.


Her kan du høre Ulrich Alster Klugs foredrag

 

 

18.05.2022                Den store udvandring – lukket arrangement

                                     Lokalarkiver i Østjylland,

                                     Lille sal, Dokk1, Hack Kampmanns plads 2, 8000 Århus C.

 

07.09.2022                 De store databaser

DIS-København Nord, http://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kbhnord, 

Peter Lunds Vej 8, "Lindegården", 2800 Kongens Lyngby, kl. 19.00-21.30.

 

21.09.2022                 Den store udvandring 1860-1940

                                     Lokalet kaldet Månen, Kulturhuset Bispen, Haderslev,

                                     Kl. 19.00-22.00.

 

27.09.2022                 Brug DAISY bedre

                                     Slægtsforskerne i Silkeborg

                                     Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg, Kl. 19.00-21.45.

 

04.10.2022                 Lægsruller og hærens stambøger

                                     Koldinghus - Forening af Slægtsforskere, https://slaegtsforskning.kolding.dk/ 

                                     Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding, kl. 19.00-21.45.

 

10.10.2022                De kommunale arkivalier 1940-1940

                                     Trekantområdets Slægtshistoriske Forening, https://www.trekanten-slaegt.dk/

                                     Det Bruunske Pakhus, Fredericia, kl. 19.00-21.30.

 

11.10.2022                Det stod i avisen – Mediestream

                                     Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn, https://slaegt.dk/thisted/?arrangementer

                                     Østre Skole, Kronborgvej 26, indgang via hovedindgangen foran skolen, 7700 Thisted, kl. 19.00-21.00.

 

25.10.2022                 De Store Databaser

Saltlandets historiske Forening for Sæby og Omegn, http://www.saltlandet.dk/ 

                                     Manegen, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby, Kl. 19.00-22.00.

 

01.11.2022                 Lægdsruller og hærens stambøger

                                     Vejleegnens Slægtshistoriske Forening, https://www.vejleslaegt.dk/index.htm,

                                     Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, kl. 19.00-21.30.

 

07.12.2022                 Distriktslægearkiver, dødsattester, jordemoderprotokoller og sindssygeanstalter

                                     DS Skive, https://slaegt.dk/skive/,

                                     Skive Bibliotek, Multirummet på 1. sal, Østergade 25, 7800 Skive, kl. 19.00-21.30.

 

21.02.2023                 Fæstebonden og slægtsforskeren

                                     Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, http://www.shfs.dk/arrangementer/

                                     Multikulturhuset i Sønderborg, kl.

 

07.02.2023                Brug DAISY bedre

                                     Koldinghus - Forening af Slægtsforskere, https://slaegtsforskning.kolding.dk/ 

                                     Auditoriet, KUC, Ågade 27, 6000 Kolding, kl. 19.00-21.45.

 

14.02.2023                Brug DAISY bedre

                                     Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn, https://www.svoo.dk/

                                     Caféen på plejehjemmet Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg, kl. 19.00-21.00.

 

16.03.2023                Det stod i avisen – Mediestream

                                     Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn, http://www.viborgslaegt.dk/program.html

                                     Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal, kl. 19.00-21.30.

 

12.04.2023                Bonden og slægtsforskeren, godsarkiver

                                     DIS-København Nord, http://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kbhnord, 

                                     Peter Lunds Vej 8, "Lindegården", 2800 Kongens Lyngby, kl. 19.00-21.30.

 

18.04.2023                De kommunale arkivalier

                                     DS Kongeaaen, https://slaegt.dk/kongeaaen/, 

                                     Knudepunktet, Vejen, kl. 19.00-21.30.

 

 

 

Kontakt

Ulrich Alster Klug
Errisø Bygade 45
7000 Fredericia
tlf. 41 16 61 77
ulrich@dannebrog.biz

 

Opdateret 10.02.2020.